TUYỂN DỤNG
Trang chủ > TUYỂN DỤNG
         
Feb 20, 2014
Nhân viên phục vụ Ki ốt Coffee to go
Khu vực tuyển dụng : Hồ Chí Minh
Jan 22, 2014
Chuyên viên văn phòng
Khu vực tuyển dụng : Hồ Chí Minh
Dec 04, 2013
Chuyên viên Kế toán ( 01 người)
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Nhân viên Hành chính ( Sale Admin) ( 01 người)
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Quản lý kho (01 người)
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Chuyên viên marketing vận hành
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Chuyên viên phát triển hệ thống cửa hàng
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Chuyên viên đào tạo
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Chuyên viên mua hàng
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Chuyên viên Phát trển sản phẩm
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Chuyên viên Kế hoạch và ngân sách
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 04, 2013
Chuyên viên Quản lý chất lượng
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Nov 08, 2013
quản lý kinh doanh vùng (2 người)
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Nov 08, 2013
Giám sát kinh doanh khu vực (20 người)
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Nov 08, 2013
Trưởng nhóm kinh doanh vùng (70 người)
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Nov 08, 2013
Nhân viên phục vụ chính (300 người)
Khu vực tuyển dụng : Hồ Chí Minh
Nov 08, 2013
Nhân viên phục vụ phụ ( 800 Người)
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Đơn vị tuyển dụng