Dịch vụ Quản trị Nhân sự
Trang chủ > Dịch vụ Quản trị Nhân sự > Dịch vụ Quản trị Nhân sự
Aug 02, 2013
Dịch vụ Quản trị Nhân sự
Hoạt động quản lý nhân sự hàng ngày với hệ thống thủ tục có thể gây ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu kinh doanh lớn của tổ chức. Các Chuyên gia và tư vấn của M-Talent sẽ giúp Khách hàng quản lý các thủ tục hành chính hiệu quả, giúp Khách hàng giảm bớt chi phí, sự phức tạp trong hoạt động quản lý và tối đa hóa năng suất lao động, sự tuân thủ của nhân sự đối với các quy định của tổ chức.

M-Talent cung cấp các giải pháp Quản trị Nguồn nhân sự bao gồm:
- Quy hoạch nhân sự
- Tư vấn bố trí sắp xếp nhân sự
- Chăm sóc nhân sự (HR Business Partner)
- Quản lý định biên và chi phí nhân sự
- Xây dựng và triển khai hệ thống Đánh giá năng lực nhân sự
- Tư vấn công tác khen thưởng, kỷ luật tại doanh nghiệp
- Các thủ tục quản trị nhân sự khác
Đơn vị tuyển dụng